Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ WIELOBRANŻOWĄ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ PANATO ZA POŚREDNICTWEM DOMENY WWW.PANATO.ORG

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady, sposób realizacji umów sprzedaży zawieranych drogą elektroniczną oraz świadczenia drogą elektroniczną innych, wymienionych w nim usług przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną Panato z siedzibą we Wrocławiu za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.panato.org (zwanego dalej sklepem).

 

§1

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawią się wymienione poniżej pojęcia, będą one oznaczać:

1. Dostawaczynność polegającą na dostarczeniu kupującemu przez sprzedającego za pośrednictwem dostawcy towaru określonego w zamówieniu.

2. Dostawca: - podmiot, z którym sprzedający współpracuje w zakresie realizacji dostawy towarów, tj. Poczta Polska S.A. i firma kurierska.

3. Dowód zakupu - faktura VAT i paragon.

4. Hasło –ciąg znaków w postaci liter i cyfr lub innych wybranych przez kupującego podczas rejestracji w sklepie, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do konta kupującego.

5. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca u sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Kodeks cywilny- ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

7. Konfigurator Produktów - serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.konfigurator.panato.org, za pośrednictwem, którego kupujący może złożyć zamówienie.

8. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kupujący- zarówno Konsument jak i Klient.

10. Login to indywidualne oznaczenie kupującego, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków (liter lub cyfr), do którego przypisane są prawa, jakie ma kupujący, wymagane wraz z hasłem do założenia konta kupującego w sklepie. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej klienta.

11. Płatność - metoda płatności/zapłaty za towar i jego dostawę.

12. Produkt (towar) - rzecz wybrana w konfiguratorze produktów sprzedającego przez kupującego lub projektowana na zamówienie, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest przez Sprzedającego z jednostką miary przy określeniu jej ceny jednostkowej.

13. Regulamin –niniejszy regulamin sklepu;regulamin jest jednocześnie regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

14. Rejestracja –przypisanie osobie, która wyraża wolę stania się kupującym, loginu i hasła, które będą go identyfikować. Rejestracji można dokonać wybierając opcję "Zarejestruj się”i postępując zgodnie z instrukcjami. Login przypisany do konta jest niezmienny. Poprzez podanie loginu i hasła kupujący uzyskuje techniczną możliwość korzystania z funkcjonalności sklepu. Hasło można zmieniać korzystając z opcji "Nie pamiętasz hasła?";

15. Sprzedający: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „PANATO”ul. Jedności Narodowej 68A, 50-258 Wrocław Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418200, NIP: 894 303 90 37, REGON: 021866306

Rachunek bankowy: 09 1160 2202 0000 0002 1592 8365.

16. Termin realizacji - podana przez Sprzedającego liczba godzin lub dni roboczych niezbędnych do wyprodukowania i wysłania produktu do kupującego.

17. Umowa - umowa sprzedaży zawarta drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie pomiędzy kupującym a sprzedawcą.

18. Usługi świadczone drogą elektroniczną –usługi związane z realizacją umowy sprzedaży, a także inne usługi wymienione w regulaminie, a które są świadczone przez sklep drogą elektroniczną.

19. Wada produktu - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

20. Zamówienie - oświadczenie woli kupującego złożone sprzedającemu, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów;rodzaj dostawy;rodzaj płatności;miejsce wydania rzeczy, dane kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym.

 

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep jest udostępniany przez sprzedającego za pośrednictwem Internetu i strony internetowej sklepu.

2. Sprzedający oferuje sprzedaż produktów wskazanych na stronie www.panato.org. Produkty są oryginalnie projektowane i produkowane przez WSS PANATO, której przysługują wyłączne prawa autorskie do wzorów i projektów produktów.

3. Sprzedający prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

4. W celu złożenia zamówienia w sklepie oraz korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych sklepu konieczne jest posiadanie przez kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej oraz dostępu do Internetu.

 

§3

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

1. Sprzedaż produktów jest dokonywana na podstawie warunków określonych w niniejszym regulaminie.

2. Kupujący składa zamówienie poprzez wysłanie formularza w konfiguratorze produktów lub wysłanie wiadomości e-mail z prośbą o wycenę wskazanego towaru.

3. Sprzedający weryfikuje zamówienie i składa kupującemu ofertę handlową poprzez wysłanie wiadomości e-mail do kupującego, określając co najmniej rodzaj, ilość i cenę wybranych produktów, termin dostawy, koszty wysyłki, osobę odpowiedzialną za realizację dostawy i uprawnioną do kontaktu ze strony sprzedającego (domyślnie autor e-maila), inne konieczne szczegóły dostawy.

4. Akceptacja oferty handlowej przez kupującego następuje poprzez e-mailowe bądź pisemne potwierdzenie.

5. Ceny podane są netto i brutto. Ceny brutto zawierają podatek VAT obowiązujący w Rzeczpospolitej Polskiej w aktualnej wysokości. Ceny nie zawierają opłat celnych ani żadnych innych podatków i danin obowiązujących w państwie docelowym.

6. Dostawy dokonuje się po dokonaniu zapłaty ceny produktów, kosztów wysyłki wyszczególnionych w fakturze proforma (przedpłata 100%).

7. Dostawa jest obsługiwana przez przewoźnika wskazanego w ofercie handlowej. Możliwy jest także osobisty odbiór towaru w siedzibie sprzedającego.

8. W sytuacji, gdy po potwierdzeniu oferty przez kupującego okaże się, że realizacja umowy jest niemożliwa z przyczyn innych niż brak towaru w sklepie, w tym, gdy zakup towarów od kontrahentów sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, sprzedawca poinformuje kupującego drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach. Sprzedający w takiej sytuacji zaproponuje kupującemu:

a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez kupującego zwalnia sprzedawcę z obowiązku realizacji umowy);

b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez kupującego zwalnia sprzedawcę z realizacji umowy w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);

c) podział zamówienia przy jednoczesnym określeniu terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja zgodnie z pierwotnym kształtem zamówienia nie jest możliwa (wybór tej opcji przez kupującego powoduje, że dostawa towaru zostanie zrealizowana w odrębnych przesyłkach, przy czym kupujący nie poniesie dodatkowych kosztów dostawy związanych z podziałem zamówienia).

9. Sprzedawca może prowadzić akcje promocyjne oraz udzielać rabatów zgodnie z warunkami akcji promocyjnej, ogłoszonymi na stronie internetowej sklepu i w regulaminie.

10. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności za towary:

a) przelewem na podany rachunek bankowy sprzedającego

b) gotówką w siedzibie sprzedającego.

12. Towary są dostarczane za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany przez kupującego w formularzu zamówienia.

13. W dniu nadania przez sprzedającego przesyłki zawierającej zamówiony towar informacja o tym fakcie jest przesyłana na adres poczty elektronicznej kupującego.

14. Realizacja zamówienia kupującego płatnego przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedającego. Towar jest wysłany wraz z dowodem zakupu.

 

§4

REJESTRACJA

1. Aby utworzyć konto kupującego, należy dokonać rejestracji, która jest konieczna do składania zamówień w sklepie. W tym celu kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu i przesłać go za jej pośrednictwem do sprzedawcy.

2. Podczas rejestracji kupujący ustala swoje indywidualne hasło.

3. Kupujący powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne.

4. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie wypełniającej go osoby i być zgodne z prawdą.

5. Kupujący powinien zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić ten fakt oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, a także wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji związanych z zawarciem i realizacją usług świadczonych przez sprzedającego. Brak takiego potwierdzenia uniemożliwi rejestrację i tym samym świadczenie usług przez sprzedającego;

6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego kupujący otrzyma na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji konta. Od tego momentu kupujący ma dostęp do swojego konta ima możliwość dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem loginu.

7. Sprzedający zaleca, by kupujący dołożył wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła. W razie podejrzenia, że hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sprzedawcę. W takiej sytuacji kupujący powinien niezwłocznie zmienić hasło, korzystając z odpowiednich funkcjonalności w ramach swojego konta.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych kupującego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi przez sprzedającego usługami, sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przekazywanych przez kupującego sprzedawcy drogą elektroniczną.

 

§5

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia mu towaru. Oświadczenie może być złożone poprzez wysyłkę listem poleconym na adres sprzedającego lub drogą elektroniczną –na adres mailowy…@….. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zwrot kosztów poniesionych przez konsumenta nastąpi w taki sam sposób, w jaki poniósł on te koszty. Zwrot obejmuje cenę towaru i koszt dostawy towaru do konsumenta. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi koszty odesłania towaru do sprzedającego.

3. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, sprzedający zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić sprzedającemu towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 

§6

REKLAMACJE

1. W razie, gdy towar okazał się wadliwy, kupujący może w przewidzianym przepisami prawa terminie złożyć reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru. Złożenie reklamacji jest możliwe przez przesłanie listem poleconym na adres sprzedającego lub drogą elektroniczną –na adres mailowy …@…...

2. W przypadku reklamacji towaru zwrot towaru następuje na koszt sprzedającego, jednakże nie może być on większy niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego przy sprzedaży towarów.

3. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez sprzedającego i powiadomienie kupującego o sposobie dalszego postępowania wynosi 14 dni.

4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec kupującego na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).

 

§7

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych kupujących jest sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez kupujących ze strony internetowej sklepu są zapisywane są przez serwer sprzedającego na dysku twardym urządzenia końcowego kupującego.

4. Każdy kupujący może wyłączyć mechanizm „cookies”w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Może to jednak utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie ze strony internetowej sklepu.

 

§8

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

1. Program lojalnościowy przysługuje kupującym towary marki PANATO Bag, którzy utworzą konto poprzez zarejestrowanie się na stronie: www.konfigurator.panato.org (uczestnik programu lojalnośiowego).

2. Kupujący po zarejestrowaniu może bezpłatnie korzystać ze spersonalizowanej strony z pełną ofertą katalogową oraz archiwizować swoje projekty i wizualizacje. Ma również dostęp do całej historii zamówień.

3. Sprzedający przygotowuje dla uczestników programu lojalnościowego rabaty okazjonalne, które dotyczą wybranego asortymentu z oferty. Rabaty naliczane są indywidualnie przy składaniu danego zamówienia.

4. Uczestnik programu lojalnościowego otrzymuje możliwość zamówienia bezpłatnego wzornika tkanin i sampli produktów. Zamówienie należy złożyć mailowo na adres marketing@panato.org.

 

§9

WYMOGI TECHNICZNE

Sklep jest prawidłowo obsługiwany przez następujące przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Chrome 16, FireFox 10, Opera 11, Safari 5 lub nowsze. Konieczna jest włączona obsługa języka Javascript, akceptująca pliki „cookies”oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256/kbit/s/.

 

§ 10

PRAWA AUTORSKIE

1. Przedstawione na stronie internetowej sklepu projekty oraz wszystkie materiały graficzne wykorzystane do prezentacji projektów są objęte ochroną wynikającą przepisów o prawie autorskim.

2. Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja materiałów opublikowanych na stronie internetowej sklepu jest dozwolona wyłącznie za zgodą sprzedającego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizualizacji wykonanych prac w celach informacyjnych i promocyjnych (katalog, strona internetowa, media społecznościowe).

 

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.1.2016 r.

2. Regulamin może ulec zmianie. O zmianach w regulaminie kupujący zostaną poinformowani na głównej stronie internetowej sklepu, natomiast posiadający konto dodatkowo otrzymają zawiadomienie o zmianach na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.

3. W razie zmiany regulaminu do zamówień złożonych, ale niezrealizowanych zastosowanie znajdą przepisy regulaminu w starym lub nowym brzmieniu, zgodnie z wolą kupującego.

4. W razie sporu pomiędzy sprzedającym a kupującym, będą oni dążyli do jego polubownego rozwiązania.

5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na poziomie unijnym (platforma ODR).

6. Warunki współpracy z agencjami reklamowymi będą uzgadniane w odrębnej umowie.

 

Zarząd WSS PANATO

Paulina Ograbisz –Prezes Zarządu

Dorota Gawarkiewicz –Członek Zarządu

 

 

 

ul. Jedności Narodowej 68A
50-258 Wrocław
Godziny otwarcia:
Pn - Pt: 08:00 – 16:00
WSS Panato
Formularz kontaktowy

Masz pytania związane z wyceną i asortymentem? Chcesz zamówić próbki lub wzornik materiałów? Skontaktuj się z nami przez formularz! Tak będzie najskuteczniej!Czytaj więcej