Regulamin

Warunki ogólne umowy sprzedaży i dostawy

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO, ul. Jedności Narodowej 68A, 50-258 Wrocław Polska
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorstw Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy nr: 418200

1. Warunki sprzedaży i dostawy
1.1. WSS PANATO oferuje produkty wskazane na www.panato.org. Produkty są oryginalnie projektowane i produkowane przez WSS PANATO, któremu przysługują wyłączne prawa autorskie do wzorów i projektów.

1.2. Sprzedaż i dostawa produktów jest dokonywana na podstawie warunków określonych w niniejszych Warunkach Ogólnych.
1.3. KLIENT składa Zapytanie Ofertowe poprzez wysłanie formularza w Konfiguratorze Produktów lub wysłanie wiadomości e-mail z prośbą o wycenę wskazanego asortymentu.

1.4. WSS PANATO weryfikuje Zapytanie Ofertowe i składa Ofertę Handlową poprzez wysłanie wiadomości e-mail do KLIENTA, określając co najmniej: (i) zakres i cenę wybranych produktów, (ii) termin dostawy, (iii) koszty wysyłki, (iv) osobę odpowiedzialną za powyższe i uprawnioną do kontaktu ze strony WSS PANATO (domyślnie autor e-maila), a także (v) wszelkie konieczne szczegóły dostawy. Stwierdzenia ustne pracowników lub osób reprezentujących WSS PANATO mogą być wiążące tylko jeżeli potwierdzone zostaną na piśmie.

1.5. Brak odpowiedzi KLIENTA na Ofertę Handlową nie oznacza jej akceptacji.

1.6. Akceptacja Oferty Handlowej następuje poprzez e-mailowe potwierdzenie, tym samym oznacza Zlecenie Dostawy przez KLIENTA. Wszelkiej korespondencji pomiędzy Stronami dokonuje się pisemnie, za pomocą e-mail. Ręczny podpis nie jest wymagany.

1.7. Zlecenie Dostawy traktuje się jako umowę sprzedaży i dostawy określonych dóbr.

1.8. Ceny zawierają podatek VAT aplikowalny w Rzeczpospolitej Polskiej. Ceny nie zawierają opłat celnych ani żadnych innych podatków aplikowalnych w państwie docelowym.

1.9. Dostawy dokonuje się po dokonaniu zapłaty ceny produktów, kosztów wysyłki i wszelkich innych kosztów wyszczególnionych w fv proformie (przedpłata 100%).

1.10. Adresem dostawy jest siedziba WSS PANATO: Wrocław, ul. Jedności Narodowej 68A. Terminem dostawy jest data przekazania zamówionych dóbr przewoźnikowi. WSS PANATO poinformuje KLIENTA o przekazaniu dóbr przewoźnikowi.

1.11. Dostawa jest obsługiwana przez przewoźnika wskazanego w Ofercie Handlowej. WSS PANATO dostarcza dobra przewoźnikowi w miejscu dostawy. Własność dóbr i ryzyko związane z dostawą przeniesione zostają na KLIENTA najpóźniej w momencie przekazania dóbr przewoźnikowi.

1.12. WSS PANATO nie jest odpowiedzialne za żadne opóźnienia w dostawie, zniszczenia, uszkodzenia lub utratę dóbr przez przewoźnika. WSS PANATO może dokonać ubezpieczenia wysyłki na żądanie i za pokryciem KLIENTA.

1.13. Wszelkie opłaty celne i inne podatki aplikowalne w państwie docelowym opłacane są przez KLIENTA.

1.14. Produkty powinny być używane i czyszczone w sposób adekwatny do ich właściwości i natury materiałów użytych do wytworzenia dóbr.

2. CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

2.1. Oferta Handlowa, Zlecenie Dostawy i niniejsze Warunki Ogólne stanowią i zawierają całość porozumienia pomiędzy Stronami i zbiorczo zastępują wszelkie uprzednie negocjacje, korespondencję i porozumienia pomiędzy Stronami w tej materii. Żadna ze stron nie będzie przypisywać ani nie będzie jej przypisywane poczynienie jakichkolwiek wystąpień lub obietnic nie określonych lub wymienionych w tym porozumieniu.

2.2. Wszelkich zmian w umowie sprzedaży i dostawy dokonuje się na piśmie.

2.3. Warunki sprzedaży i dostawy określa prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

3. PRZYPISANIE

3.1. Umowa sprzedaży i dostawy nie może zostać przypisana bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

4. SIŁA WYŻSZA

4.1. Żadna ze Stron nie będzie winna odszkodowania ani nie będzie miała prawa zerwania umowy sprzedaży i dostawy z tytułu opóźnień lub nie wywiązania się z określonych umową zobowiązań jeśli opóźnieniom lub niewywiązaniu się zawiniły okoliczności poza jej kontrolą (siła wyższa), między innymi ograniczenia rządowe, wojny, powstania, pożary, powodzie, eksplozje, wandalizm, burze oraz inne przyczyny znajdujące się poza uzasadnioną kontrolą Strony, na której sprawność mają one wpływ.

4.2. Zwolniona z odpowiedzialności Strona użyje środków uzasadnionych okolicznościami w celu uniknięcia lub usunięcia przyczyn niesprawności i przystąpi do kontynuacji wykonywania swoich umownych zobowiązań kiedy tylko przyczyny te ustaną lub zostaną usunięte.

5. ROZSĄDZANIE SPORÓW

5.1. Wszelkie spory, niezgodności lub roszczenia wynikające lub związane z umową sprzedaży i dostawy, a w szczególności z jej dochowaniem, interpretacją, sprawnością, naruszeniem, zerwaniem lub nieważnością, rozsądza się ostatecznie w odpowiednich sądach Wrocławia (Rzeczpospolita Polska), którym przysługuje wyłączna jurysdykcja.